Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1. De gegevens van de Verkoper zijn de volgende:
HARZEVELT comm.v. gevestigd te Hoog Keizel 32 in 3590 DIEPENBEEK (BELGIË). Deze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: BE0760.995.088.

1.2. De Verkoper is drager en eigenaar van onderstaande commerciële benamingen: Harzevelt, Keysel Creymke, ’t Keysel Creymke, Hoevehuys, Keysel.

1.3. De verkoper is bereikbaar op volgende wijze:
– telefonisch:    tel.                           +32 456 13 05 78
                           tel.                           +32 472 78 74 78
– per post:           Hoog Keizel 32- 3590 DIEPENBEEK (BE)
– elektronisch:                                    maarten@keyselcreymke.be

1.4. Door het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een bestelling, de inschrijving voor een door Harzevelt georganiseerde activiteit en/of bij het sluiten van een overeenkomst met Harzevelt comm.v., ongeacht het daartoe aangewende medium, aanvaardt de Koper dat enkel de volgende normen van toepassing zijn op alle precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Harzevelt en de Koper.
1.5. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument worden verleend namens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
1.6. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en alle verkopen in dit kader.
1.7. Onder Koper wordt ook verstaan, iedereen die in eigen naam en/of voor rekening van een derde beroep doet op Harzevelt.
1.8 Deze algemene voorwaarden zijn te consulteren in het Nederlands, ter plaatse, op de achterzijde van iedere factuur, op de website en op eenvoudig verzoek.
2. OFFERTES, BESTELLINGEN, ORDERBEVESTIGING
2.1. Harzevelt kan alle offertes en aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes en aanbiedingen van Harzevelt vrijblijvend, slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Koper en enkel geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand nadat de Koper die een bestelling heeft geplaatst een orderbevestiging heeft ontvangen van Harzevelt of Harzevelt tot uitvoering van de bestelling is overgegaan.
2.2. Harzevelt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische fouten, of enig ander mankement, op vlak van bestelling, via eender welk medium, dat toe te wijzen valt aan een externe partner zoals webbeheerders, voorzieningen van online betaalomgevingen en dergelijke.
2.3. Online bestellingen via de webshop (www.keyselcreymke.be)  zijn pas definitief na de uitdrukkelijke bevestiging en betaling. Bestellingen dienen steeds voor de op de website vermeldde deadlines zijn doorgegeven.

3. PRIJS
3.1. Alle prijzen worden steeds in EUR uitgedrukt.
3.2. Bij elke prijs staat duidelijk vermeld of deze inclusief of exclusief btw of andere taksen is.
3.3. Alle prijzen hebben enkel betrekking op de artikelen zoals zij woordelijk beschreven zijn.
3.4.  Verzendingskosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.
3.5. Harzevelt behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De goederen worden niettemin gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van aanvaarding van de bestelling.
3.6. De prijs zoals geafficheerd op panelen, reclameborden, brochures, webpagina’s, online advertenties, postzendingen of via enig ander medium is indicatief en kan steeds gewijzigd worden. In voorkomend geval kan de prijs door technisch mankement, vergissing, overmacht of prijsstijgingen gewijzigd worden op de eindafrekening of factuur.
4. LEVERING
4.1. De leveringstermijn, ook deze op offertes en orderbevestigingen, is steeds indicatief en vormt geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Harzevelt t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot de ontbinding van de koop tussen Koper en Verkoper. Harzevelt kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of door derden.
4.2. De door Harzevelt aangereikte informatie omtrent de levertijd bindt Harzevelt niet en is louter informatief.
4.3. Verzendkosten zijn steeds supplementair aan de prijs, tenzij anders overeengekomen is.
4.4. In het geval van overmacht of mankement, door eender welke reden, behoudt Harzevelt zich het recht voor bij gebrek of mankement een gelijkaardig product te leveren. Het is de Koper toegestaan dit te weigeren indien dit niet overeenstemt met de omschrijving van zijn bestelling.
4.5. Harzevelt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutief aangeleverde informatie door de Koper, bijvoorbeeld m.b.t. adresgegevens of contactgegevens, die kunnen leiden tot mankementen, foutieve leveringen of niet-levering van bestellingen. De Koper is eigenhandig verantwoordelijk voor de verificatie van zijn gegevens.  Producten, ook van bederfbare aard, die foutief geleverd worden, of door een verkeerde levering bederven, omwille van een foutieve aanlevering van gegevens door de Koper, worden aangerekend aan de Koper.

4.6. Online bestellingen via de webshop (www.keyselcreymke.be) door particulieren en bedrijven kunnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, uitsluitend geleverd worden in de gemeentes DIEPENBEEK, HASSELT en KORTESSEM. Indien het order een waarde heeft die lager ligt dan 26,00 EUR, kan dit enkel afgehaald worden op het afhaalpunt te DIEPENBEEK (Hoog Keizel 32) binnen de openingsuren van onze winkel. Harzevelt behoudt zich het recht voor zich te beperken tot vaste leverdagen, deze worden steeds aan de Koper gecommuniceerd via affichering op de website of op de door Harzevelt gekozen wijze van communicatie naar de Koper.

5. KLACHTEN
5.1. De Koper dient bij levering, of na afhaling, steeds een eerste verificatie van de goederen uitvoeren.
5.2. De al dan niet gedeeltelijke consumptie van bestelde voedingsmiddelen wordt beschouwd als de volledige aanvaarding van het product.
5.3. De Koper dient binnen de 48 uur na levering of afhaling van zijn aankoop eventuele schade of mankementen schriftelijk doorgeven aan Harzevelt. Voor bederfbare producten, zoals voedingsmiddelen waaronder roomijs, ijsproducten, diepvriesproducten en dergelijke, is dit beperkt tot 12 u na aankoop. Klachten die niet binnen deze periode schriftelijk doorgegeven zijn aan Harzevelt worden als onontvankelijk beschouwd.
5.4. Elke klacht  over een mankement die mogelijk te wijten is aan de bewaring, behandeling, transport of consumptie van of door de Koper wordt als onontvankelijk beschouwd.
5.5. Bij iedere klacht dient steeds het bestelnummer, en indien nodig, een duidelijke foto van het product toegevoegd te worden.
5.6. Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betaalverplichting.
5.7. De Koper is gehouden de kosten naar aanleiding van onterechte klachten te vergoeden.
5.8. Harzevelt is niet direct aansprakelijk voor de door haar geproduceerde producten die aangekocht werden bij doorverkopers, klachten hieromtrent dienen steeds geformuleerd te worden bij de betreffende doorverkoper.

6. INFORMATIEPLICHT
6.1. Harzevelt verbindt zich ertoe de Koper steeds alle wettelijke informatie te verstrekken via de diverse websites in haar beheer, correspondentie of via de verpakking van de producten.
6.2. De allergeneninformatie wordt steeds aangereikt via de ingrediëntenlijst van het product of expliciet via de allergenenlijst. Voor producten bestemd voor onmiddellijke consumptie kan men informatie inwinnen via de allergenenlijst die aangeboden wordt ter plaatse of via de website.
6.3. Bij twijfel of vragen kan men zich steeds richten tot Harzevelt voor verduidelijkingen of extra informatie.
6.4. Harzevelt kan niet verplicht worden zich uit te spreken over de hoeveelheden van bepaalde ingrediënten, of de manier waarop deze bereid worden, in haar producten, er kan uitsluitend informatie ingewonnen worden over de aan- of afwezigheid van een ingrediënt in een product.

7. GARANTIE EN HERROEPINGSRECHT
7.1. Voor producten, andere dan deze die bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie (roomijs en ijsproducten, geldt de wettelijke garantie.
7.2. De klant kan goederen die beschadigd zijn, een mankement vertonen, bedorven of in slechte staat zijn, conform de artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en 5.8 van deze voorwaarden, terugbezorgen met een recht op terugbetaling indien minstens 90 procent van het volume van het product (indien het een voedingsmiddel betreft) in zijn originele verpakking terugbezorgd wordt na een eerste contract binnen de eerste 12u na levering of afhaling van het product.
7.3. Goederen of voedingsmiddelen die beschadigd of bedorven zijn door een slechte bewaring, transport, behandeling of dergelijke door de Koper zijn niet onderhevig aan de garantie.
7.4. De garantie is niet overdraagbaar.
7.5. Voor online aankopen geldt een wettelijk herroepingsrecht van 14 dagen, met uitsluiting van voedingsmiddelen van bederfbare aard.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. De aansprakelijkheid van Harzevelt ten opzichte van de Koper is beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van de volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, (2) het bedrag dat Harzevelt in kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door Harzevelt aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
8.2. Harzevelt kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht.
8.3 Ten aanzien van de Koper is Harzevelt in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip van omzetsverlies), de door deze Koper en/of derden toegebrachte schade, noch voor schade ten gevolge van niet-naleving door de Koper van de wettelijke en/of andere verplichtingen. De Koper zal Harzevelt volledig vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen, m.b.t. alle mogelijke vorderingen en procedures, ten gevolge van het (verkeerdelijk) gebruik/verwerking en/of ten gevolge van het niet-naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen.

9. FACTUUR EN BETALING
9.1 Voor online aankopen dient de betaling steeds in de beveiligde online betaalomgeving voldaan te worden.
9.2. Aankopen in de winkel of op markten dienen steeds onmiddellijk voldaan te worden.
9.3 Overige bestellingen en B2B-klanten dienen de facturen steeds binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum te voldoen.
9.4 Klachten over facturen dienen steeds binnen de 3 dagen schriftelijk geformuleerd te worden. Factuur die niet binnen de 8 dagen betwist worden, worden als aanvaard beschouwd.
9.5. In geval van niet-betaling of bij onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rentevoet van 10%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd, is de Koper aan Harzevelt van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op het betrokken bedrag, met een minimum van 25,00 EUR per factuur, worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van Harzevelt, onmiddellijk opeisbaar, heeft Harzevelt het recht om alle geleverde goederen terug te vorderen, de levering van alle bestaande bestellingen op te schorsen en de verdere uitvoering van betreffende overeenkomsten met de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor nodig is. Indien Harzevelt de overeenkomst op bovenstaande grond ontbindt, is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 35% van de nog t e betalen bedragen, en dit onverminderd het recht van Harzevelt om een hogere schade te bewijzen en zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat de niet-betaling van de Koper met zich meebrengt voor Harzevelt.
9.6 De geleverde goederen, m.u.v. voedingsmiddelen, blijven tot op het moment van de gehele betaling van de hoofdsom, eventuele intresten en ksoten door de Koper, de exclusieve eigendom van Harzevelt.
10. GESCHILLEN
10.1 Alle geschillen tussen Harzevelt en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondisement Hasselt (Antwerpen).

Printvriendelijke versie?
Consulteer hier onze algemene voorwaarden in een pdf-bestand.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Scroll naar top